Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bloosem Media b.v.

Artikel 1: Definities

1. “Client”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bloosem Media B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
2. “Bloosem Media B.V.”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Amsterdam en kantoor houdende aan de Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG te Utrecht.
3. “Offerte”: een document dat door Bloosem Media B.V. is opgesteld waarin een indicatie wordt gegeven van de kosten in verband met het leveren van diensten.
4. “Opdrachtbevestiging” of “Overeenkomst”: een document dat ondertekend is door de Client of diens (teken) bevoegde functionaris(sen).
5. “Schriftelijk”: op papier, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bloosem Media B.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “Bloosem Media”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Client”.
2. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Het door de Client zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien een aanbod van Bloosem Media wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Bloosem Media, dan wel op het moment dat Bloosem Media met instemming van de Client een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Mondelinge afspraken binden Bloosem Media pas nadat deze schriftelijk door Bloosem Media zijn bevestigd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Bloosem Media bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Bloosem Media zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Client aanvaard, dan heeft Bloosem Media het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Bloosem Media gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van Bloosem Media, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen en gewichten alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Bloosem Media, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Bloosem Media te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Bloosem Media niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

1. Bloosem Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Bij activiteiten waaraan een inspanningsverplichting verbonden is kan Bloosem Media nimmer garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Client gewenste resultaat bereikt wordt.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bloosem Media het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
4. De Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bloosem Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bloosem Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bloosem Media zijn verstrekt, heeft Bloosem Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Client in rekening te brengen.
5. Bloosem Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bloosem Media is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bloosem Media kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien door Bloosem Media of door Bloosem Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Client of een door Client aangewezen locatie, draagt Client kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. De Client vrijwaart Bloosem Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die (mede) aan Client toerekenbaar is.

Artikel 6: Internet en zoekmachine marketing

1. De Client verleent aan Bloosem Media voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de internet en/of zoekmachine marketing campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en andersoortige websites.
2. De Client verleent aan Bloosem Media een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Bloosem Media noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de internet en/of zoekmachine marketing campagnes.
3. Bloosem Media zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Bloosem Media over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Client kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
4. De door de zoekmachines en/of andere media exploitant in rekening gebrachte kosten die verband houden met de campagne(s) dienen rechtstreeks door de Client, zonder tussenkomst van Bloosem Media, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine en/of media exploitant. Bloosem Media kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Client.
5. De Client dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Bloosem Media is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Client.

Artikel 7: Aanpassing overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bloosem Media zal de Client zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Bloosem Media de Client hierover tevoren inlichten en om akkoord vragen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bloosem Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Bloosem Media geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bloosem Media kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Contractsduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Bloosem Media zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Wanneer Bloosem Media verwacht haar verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt zij de Client daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4. Bloosem Media is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Client – vooruitbetaling of zekerheid van de Client te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

Artikel 9: Voortgang, rapportering

1. Bloosem Media kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de verlenging van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Bloosem Media niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Bloosem Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Client in rekening te brengen.
3. Bloosem Media zal de Client gedurende de looptijd van de overeenkomst regelmatig, schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden.
4. De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands. Indien geen rapportering medium is afgesproken, bepaalt Bloosem Media het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 10: Honorarium

1. Bloosem Media en de Client kunnen een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk vooraf wordt overeengekomen.
3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Bloosem Media bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

Artikel 11: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12: Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Client binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bloosem Media, bij gebreke waarvan de Client wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bloosem Media in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Bloosem Media de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Client aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Client schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bloosem Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Bloosem Media verleende diensten, rusten bij Bloosem Media. De Client erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Bloosem Media verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Client. Het is de Client niet toegestaan om informatie verkregen van Bloosem Media openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Bloosem Media.
3. Alle door Bloosem Media geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Bloosem Media. Na afloop of opzegging van het contract kan Bloosem Media de Client verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
4. De Client vrijwaart Bloosem Media voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Bloosem Media ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
5. Bloosem Media behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Client bij derden terecht komt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Bloosem Media kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Bloosem Media, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie of haar leidinggevend personeel.
2. Bloosem Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Client, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door, fouten in door Bloosem Media verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, het niet opvolgen door Client van de door Bloosem Media verstrekte adviezen, door storingen in de elektronische dienstverleningen van Bloosem Media en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. Schade waarvoor Bloosem Media aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Bloosem Media, tenzij Client aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Elk recht op schadevergoeding terzake vervalt na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bloosem Media – uit welken hoofde ook – beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
5. Indien de in het vorige lid genoemde factuurwaarde een bedrag bevat ten behoeve van inkoop van advertentieruimte bij een media exploitant, valt dit bedrag buiten de factuurwaarde.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Bloosem Media nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het in het kader van een door Bloosem Media afgesloten verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
7. De Client vrijwaart Bloosem Media ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, op een door Bloosem Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Client verricht de aan Bloosem Media verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Bloosem Media heeft verstrekt. De Client is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de Client in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn dan is deze van rechtswege in verzuim. De Client is in dat geval een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Client zijn de vorderingen van Bloosem Media op de Client onmiddellijk opeisbaar.
5. Bloosem Media heeft het recht de door Client gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bloosem Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Client een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bloosem Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Indien de Client niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 300 euro.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Bloosem Media behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Client aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Bloosem Media heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Client.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Client slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Bloosem Media een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bloosem Media vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De Client is verplicht Bloosem Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 17: Overmacht

1. In geval van overmacht is Bloosem Media bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Client gehouden diens verplichtingen jegens Bloosem Media tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Bloosem Media gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Bloosem Media, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 18: Opzegging, ontbinding 

1. Bloosem Media is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Client een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Client, heeft Bloosem Media recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bloosem Media zijn toe te rekenen. Voorts is de Client in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Client.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bloosem Media, zal Bloosem Media in overleg met de Client zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Client toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bloosem Media extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Client in rekening gebracht.
6. Bloosem Media is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden indien de Client:
a) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend,
b) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend,
c) in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten, of bij Bloosem Media het redelijke vermoeden bestaat dat hij daarin te kort zal schieten.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen Bloosem Media en de Client gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Bloosem Media de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Bloosem Media is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Artikel 20: BlooCademy trainingen

1. Bloosem Media verzorgt onder de noemer ‘BlooCademy’ en ‘BlooCamp’ trainingen en maatwerktrajecten. Voor deze activiteiten gelden de algemene voorwaarden zoals genoemd in artikel 1 t/m 19 met het voorbehoud dat voor activiteiten genoemd onder ‘BlooCademy’ slechts sprake is van een éénmalig terugkerende dienst.
2. Bloosem Media behoudt zich het recht voor een minimaal aantal deelnemers in te stellen per ‘BlooCademy’ training. De training vindt geen doorgang als het minimum aantal niet is bereikt. Deelnemers worden hier tijdig – minimaal 4 werkdagen van te voren – schriftelijk van op de hoogte gesteld.
3. Bloosem Media behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren voor een training als het vermoeden bestaat dat de deelnemer zich in een concurrerend werkveld begeeft of andere aannemelijke redenen heeft dat deelname niet in het belang van Bloosem Media en haar positie is.
4.1.  Na inschrijving van een training, zendt BlooSEM Media een factuur aan de deelnemer.
4.2.  Betaling door de deelnemer dient plaats te vinden minimaal 7 dagen voor de trainingsdag door middel van een storting op de door Bloosem Media aangegeven bankrekening.
4.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van trainingsprijs door de deelnemer is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen.
5.1. Annulering door de deelnemer van de deelname aan de training is uitsluitend mogelijk tot vier weken voor de geplande trainingsdag.
5.2. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor de geplande trainingsdag zal 50% van de verschuldigde trainingsprijs in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande trainingsdag is de volledige trainingsprijs verschuldigd. Annulering na aanvang van de trainingsdag is niet meer mogelijk.
5.3. Indien Bloosem Media de training annuleert dan zal het eventueel overgemaakte trainingsgeld gerestitueerd worden. Indien mogelijk biedt Bloosem Media de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd.

Meest recente update april 2020