Privacy statement

Privacy statement

BlooSEM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Wat doet BlooSEM met uw gegevens?

BlooSEM verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

blank


Met onze nieuwsbrief willen wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van online marketing. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-office@bloosem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als relatie van BlooSEM heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen als u niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of als u uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar privacy-office@bloosem.nl.

BlooSEM verkoopt uw gegevens niet

BlooSEM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BlooSEM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google-, Facebook- en LinkedIn Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites, die deel uitmaken van het Google-, Facebook- en of LinkedIn Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame)boodschappen te tonen. Ook via Google Ads kan deze informatie gebruikt worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt op basis van een cookie-technologie en is volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden bij Google of uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Privacy statements van derde partijen

Op de website van BlooSEM staat een aantal links naar websites van andere organisaties. BlooSEM draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan de Privacy Statement van betreffende website te lezen.

Veiligheid

BlooSEM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy-office@bloosem.nl.

Wijzigingen en vragen

BlooSEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. BlooSEM adviseert u regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement van BlooSEM dan kunt u deze richten aan Bloosem Media b.v, Van Deventerlaan 31-51, 13528 AG Utrecht, 035 – 3030320 of privacy-office@bloosem.nl.

Meest recente update: maart 2020